Όροι χρήσης

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

O παρόν ιστότοπος (εφεξής ο “ιστότοπος”) δημοσιεύεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα από την ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε, Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα την  Στυλιανού Γονατά 40, Περιστέρι, Αθήνα Τ.Κ 12133, καταχωρημένη στο  Μητρώο Εμπορικών και Εταιρικών Εταιρειών υπό τον αριθμό 004361201000. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι η 33communication. Η φιλοξενία του ιστότοπου παρέχεται από την εταιρεία TotalNet που βρίσκεται στην Κουντουριώτου 46, Περιστέρι, Αθήνα, Τ.Κ. 12133

.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση στον ιστότοπο, καθώς και η χρήση του περιεχομένου του, υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης. Η πρόσβαση και η περιήγηση στον ιστότοπο αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον επισκέπτη των ακόλουθων διατάξεων: Ο ιστότοπος ανήκει αποκλειστικά στην ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε η οποία είναι η μόνη εξουσιοδοτημένη οντότητα για να κάνει χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ιδίως όσον αφορά το εμπορικό σήμα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα εικόνας, ως προς τα πρωτότυπα ή με ρητή εξουσιοδότηση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνεπάγονται καμία νομική δέσμευση ή έμμεση ή ρητή συμβατική συμφωνία εκ μέρους της ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε η οποία επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα χαρακτηριστικά της ανά πάσα στιγμή .
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα στοιχεία του ιστότοπου, ατομικά και στο σύνολό τους, διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, νόμου περί εμπορικών σημάτων. Το ίδιο ισχύει και για τη μορφή του ιστότοπου, καθώς και για περιεχόμενό του (εμπορικό σήμα, κείμενα, εικόνες, εικονογραφήσεις, μουσική, ήχοι). Το όνομα ιστοχώρου, τα σήματα και το περιεχόμενο που διατίθεται στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν στην ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε ή χρησιμοποιούνται από αυτήν με τη συναίνεση των ιδιοκτητών τους.

Η χρήση του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου, ιδίως μέσω της λήψης, αναπαραγωγής, μεταφοράς ή παρουσίασης για σκοπούς άλλους από την προσωπική και ιδιωτική χρήση για μη εμπορικές προθέσεις, απαγορεύεται αυστηρά. Οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, δημοσίευση και, γενικώς, χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά, διώκεται με κάθε νόμιμο μέσον.
 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του για ακατάλληλο σκοπό ή σκοπό  που απαγορεύεται από τους εν λόγω όρους χρήσης, ούτε να ενθαρρύνει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή άλλη δραστηριότητα που παραβιάζει τα δικαιώματα της ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε ή τα δικαιώματα τρίτων.

Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μηχανισμούς, προγράμματα, αλγόριθμους ή άλλες αυτόματες μεθόδους για την πρόσβαση, λήψη, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου, ούτε για την αναπαραγωγή ή παράκαμψη της δομής πλοήγησης ή παρουσίασης της Ιστοσελίδας με σκοπό τη λήψη δεδομένων, εγγράφων ή πληροφοριών.

Ο Χρήστης απαγορεύεται να προσπαθεί να αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε οποιαδήποτε ενότητα ή λειτουργικότητα του ιστότοπου ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα ή συνδεδεμένο δίκτυο στον ιστότοπο, ούτε στις υπηρεσίες που προτείνονται στον ιστότοπο, με hacking ή χρήση οποιουδήποτε άλλου παράνομου μέσου.

Ο Χρήστης δεν πρέπει να προσπαθήσει να αναλύσει ή να δοκιμάσει την ευπάθεια του παρόντος ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου δικτύου στον ιστότοπο ούτε να παραβιάσει τα μέτρα ασφάλειας και ταυτοποίησης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον ιστότοπο ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με αυτόν. Ο Χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να αναζητά ή να εντοπίζει πληροφορίες σχετικά με άλλους Χρήστες ούτε να εκμεταλλεύεται τον Ιστότοπο ή τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού με οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό την αποκάλυψη πληροφοριών, ιδιαίτερα των προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησης και των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

Ο Χρήστης συμφωνεί να μην προβεί σε καμία ενέργεια που επιβαρύνεται αδικαιολόγητα ή υπερβολικά την υποδομή ή τα συστήματα του ιστότοπου ή τα δίκτυα της ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε ή οποιοδήποτε δίκτυο συνδέεται με τον ιστότοπο.
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

H ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε προσπαθεί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και την ενημέρωση των πληροφοριών που διανέμονται στον ιστότοπό της και διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, το περιεχόμενό του. Ωστόσο, η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

Η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για γεγονότα εκτός ελέγχου και τις πιθανές ζημιές που υπέστη το τεχνικό περιβάλλον του Χρήστη και συγκεκριμένα οι υπολογιστές, το λογισμικό, ο εξοπλισμός του δικτύου ή οποιοδήποτε άλλο υλικό για τη χρήση του ιστότοπου ή / και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Επίσης, η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε αποποιείται κάθε ευθύνη για τις δυσλειτουργίες ή τις διακοπές κατά τη χρήση του ιστότοπου εξαιτίας της διακοπής ρεύματος, της αποτυχίας στις τηλεφωνικές γραμμές ή / και στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο επιζήμιο γεγονός που δεν ελέγχει.

Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της αλληλογραφίας δεν είναι εγγυημένος στο δίκτυο και εναπόκειται ειδικότερα σε κάθε Χρήστη να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσει τα δικά του δεδομένα ή / και το λογισμικό από τη μόλυνση τυχόν ιών που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο.

Ως εκ τούτου η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε δεν έχει καμία ευθύνη: για τυχόν ανακρίβεια, ανακρίβεια ή παράλειψη όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο, για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από την εισβολή τρίτου και ενδέχεται να οδηγήσουν σε τροποποίηση των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο και, γενικότερα, για τυχόν ζημιές, άμεσες ή έμμεσες, για οποιαδήποτε αιτία, προέλευση, φύση και συνέπεια, που προκλήθηκε από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον ιστότοπο ή από την αδυναμία πρόσβασης στον ιστότοπο.

Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να απελευθερώσει την ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε από κάθε ευθύνη σχετικά με ζημιές ή καταγγελίες τρίτων, εξαιτίας ή σε σχέση με τη χρήση που έκανε ο Χρήστης του Δικτυακού Τόπου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι χρήστες ενδέχεται να παρέχουν προσωπικά δεδομένα. Η παροχή αυτών των προσωπικών πληροφοριών είναι προαιρετική. Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 , κάθε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και να τα τροποποιήσει ή διαγράψει, αν χρειάζεται, επικοινωνώντας με την ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας παρακαλούμε πολύ ανατρέξτε στην δήλωση απορρήτου που είναι δημοσιευμένη στον παρόντα ιστότοπο

COOKIES

Μετά τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την απόφαση 229 της 8ης Μαΐου 2014 που εξέδωσε η Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η χρήση των cookies για τη συλλογή των δεδομένων σας, επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεσή σας. Ένα cookie είναι μια σύντομη γραμμή κειμένου που μεταφέρεται στο δικό σας browser και, ενδεχομένως, αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή συσκευή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies χρησιμοποιούνται για ποικίλους σκοπούς: για παράδειγμα, για να είναι η ψηφιακή σας περιήγηση ταχύτερη και ασφαλέστερη, για να διατηρείται η σύνδεση ενεργή στην προστατευμένη περιοχή κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες του ιστοτόπου, για να αποθηκεύεται πάντα με ασφάλεια το User ID και το Password και για να ταυτοποιούνται οι σελίδες του ιστοτόπου που επισκέπτεστε ώστε να μην επαναλαμβάνονται.

Ο χρήστης υπενθυμίζεται ότι είναι δυνατόν να αρνηθεί την εγκατάσταση “cookies” στον υπολογιστή του ρυθμίζοντας έτσι τον browser του.  Η  ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο.

Ωστόσο, η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε δεν είναι σε θέση να ελέγξει όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη λειτουργία του Διαδικτύου και σας εφιστούμε την προσοχή κατά την πλοήγησή σας στο παγκόσμιο ιστό, σχετικά με την ύπαρξη πιθανών κινδύνων όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που διέρχονται μέσω αυτού καθώς η εταιρεία ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε δεν υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με τους εν λόγω κινδύνους.
 

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους υπερκειμένου με άλλους δικτυακούς τόπους. Η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου μέρους συνδέεται με ή από αυτόν τον ιστότοπο.

Η ύπαρξη υπερσυνδέσμων μεταξύ του παρόντος ιστότοπου και άλλων ιστοσελίδων δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε εγκρίνει το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ή τη χρήση που μπορεί να γίνει. Ο Χρήστης επισκέπτεται τους άλλους ιστότοπους με δική του ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα ελληνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την χρήση και εφαρμογή του παρόντος ιστότοπου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε ενημερώνει τους επισκέπτες του ιστότοπου ότι οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται ηλεκτρονικά και θεωρούνται ότι γίνονται αποδεκτές χωρίς όρους από όλους τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι χρήστες καλούνται να μην κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι χρήσης απαρτίζονται από το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των παρουσών Γενικών Όρων Χρήσης θεωρείται μη έγκυρη βάσει νόμου, κανονιστικών ρυθμίσεων ή κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου δικαστηρίου, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Εάν ο Χρήστης δεν σέβεται αυτούς τους όρους χρήσης και αν η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε δεν αντιδρά αμέσως, αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε παραιτείται από τα δικαιώματά της να ενεργήσει στη συνέχεια.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του ιστότοπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε.